Regulamin portalu

 

Regulamin korzystania z portalu miejska.info.pl

Rozdział I
Definicje

 1. Jako portal Miejska rozumiemy stronę internetową miejska.info.pl znajdującą się pod adresami: miejska.info.pl,  wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z portalu miejska.info.pl.
 3. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do portalu miejska.info.pl.

 

Rozdział II
Zasady korzystania z 
portalu miejska.info.pl

 1. Korzystanie z portalu miejska.info.pl jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich. Następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, w których prosimy o podanie podstawowych danych (np.: e-maila, imię, nazwisko,).
 2. Wszystkich Użytkowników portalu miejska.info.pl obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa.
 4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez portalu miejska.info.pl w celach promocyjnych.
 5. Publikowanie w portalu miejska.info.pl i zamieszanie w bazach danych portalu miejska.info.pl treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone a w szczególności jeśli:
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)
  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego)
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  • zawierają treści pornograficzne (w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio).
 6. Redakcja portalu miejska.info.pl zastrzegają sobie prawo usuwania informacji (tekstowych, zdjęć, filmów, nagrań audio itp.) bez poinformowania o tym użytkownika, który zapisu dokonał. Punkt ten nie dotyczy wyrażania na łamach portalu miejska.info.pl krytycznych opinii, jeśli nie stanowią one naruszenia prawa (w szczególności nie są pomówieniem lub kłamstwem).
 7. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji/Wydawcy będą natychmiastowo usuwane.
 8. Publikowane na stronach portalu miejska.info.pl Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal miejska.info.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 9. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.
 10. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych portalu miejska.info.pl adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 11. Dodawane przez Użytkowników Informacje mogą być (w razie konieczności lub jeśli funkcjonalność i wizualny wygląd portalu tego wymaga) moderowane przez Administratorów.
 12. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach, komentarzach, forach, opisach itp. nie są opiniami portalu miejska.info.pl. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

 

Rozdział III
Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Portalu

 1. Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Portalu ma prawo do:
  • – edytowania Informacji zawartych w portalu miejska.info.pl
  • – wysyłanie informacji na indywidualne konta e-mail.
  • – Administrator ma prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
  • – Ponadto Administrator ma prawo do wglądu do danych zapisanych w bazie portalu miejska.info.pl
 2. Właściciel i Administratorzy ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności
  • – zmianę przepisów prawnych,
  • – utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w portalu miejska.info.pl,
  • – utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.
 3. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • – szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z portalu miejska.info.pl;
  • – za problemy w funkcjonowaniu portalu miejska.info.pl jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec,
  • – niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z portalu miejska.info.pl przez Użytkowników;
  • – skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  • – przerwy w świadczeniu portalu miejska.info.pl zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Portalu;
  • – utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od portalu miejska.info.pl;

Rozdział IV
Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby portalu miejska.info.pl.
 2. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w portalu miejska.info.pl.

 

Rozdział V
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 3. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adresy podane na stronie lub na adres e-mail: kontakt@miejska.info.pl


Redakcja miejska.info.pl